RSQ Associates

Prognoza przepływów pieniężnych

W sytuacji przewidywanych problemów z płynnością przedsiębiorstwa należy sporządzić krótkookresową prognozę przepływów pieniężnych. Jest to tygodniowe zestawienie planowanych wpływów i wydatków, które umożliwi zidentyfikowanie potencjalnych luk w finansowaniu. Na podstawie krótkookresowej prognozy przepływów pieniężnych należy sporządzić plan inicjatyw mających na celu poprawę płynności przedsiębiorstwa.

Korzyściami z przygotowania krótkookresowej prognozy przepływów pieniężnych są:

  • Zapewnienie, iż przedsiębiorstwo będzie posiadać odpowiednią ilość gotówki na pokrycie niezbędnych miesięcznych wydatków przy uniknięciu ryzyka braku środków pieniężnych w kolejnych tygodniach,
  • Identyfikacja niedoborów gotówki z wyprzedzeniem,
  • Dostarczenie narzędzia pokazującego sytuację gotówkową przedsiębiorstwa i umożliwiającego wcześniejsze podjęcie kluczowych decyzji wpływających na poziom gotówki,
  • Bieżące monitorowanie stopnia realizacji planu płynności.


Krótkookresowa prognoza przepływów pieniężnych może dodatkowo obejmować:
  • stworzenie harmonogramu oraz monitorowanie wdrożenia działań w zakresie poprawy płynności
  • wybrane KPI dające całościowy obraz biznesu


Prognoza przepływów pieniężnych

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates