RSQ Associates

Due diligence

Due diligence jest dokumentem sporządzanym przez niezależnego doradcę w ramach procesu kupna / sprzedaży przedsiębiorstwa. Jest to badanie spółki w zakresie finansów i ma ono na celu weryfikację sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Niezależny przegląd biznesowy (Independent Business Review - "IBR") jest jedną z form badania due diligence i sporządzany jest przez doradcę na potrzeby instytucji finansującej, w celu określenia poziomu ryzyka niewypłacalności dłużnika. Dokument ten ma na celu zweryfikowanie założeń biznes planu przygotowanego przez zarząd w zakresie sytuacji finansowej i biznesowej przedsiębiorstwa. W celu sporządzenia dokumentu doradca bada sytuację przedsiębiorstwa skupiając się głównie na:

  • Aktualnych wynikach sprzedażowych i sytuacji finansowej,
  • Zyskach, marżowości oraz prognozie przepływów pieniężnych,
  • Strategii biznesowej oraz finansowej,
  • Analizach wrażliwości na parametry operacyjne biznesu,
  • Kwalifikacjach zarządu i sposobie zarządzania,
  • Ocenie przyszłości funkcjonowania biznesu.


Due diligence

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates