RSQ Associates

Wycena przedsiębiorstwa - profesjonalna usługa dla zarządu i właścicieli przedsiębiorstw

Wycena przedsiębiorstwa to proces mający na celu określenie wartości biznesu lub jego części dla jego właścicieli (wartość udziałów lub akcji). Kluczowy dla procesu wyceny jest wybór metody wyceny, który pozwoli najlepiej określić wartość godziwą przedsiębiorstwa. Zasadniczo istnieją trzy podejścia stosowane do wyceny przedsiębiorstw:
1) Podejście dochodowe
2) Podejście rynkowe; oraz
3) Podejście majątkowe.
Każde podejście ma zastosowanie w zależności od sytuacji wycenianego przedsiębiorstwa, jednakże na potrzeby transakcji zakupu / sprzedaży przedsiębiorstwa zazwyczaj wykorzystywane są jednocześnie metoda rynkowa oraz metoda dochodowa. Poniżej pokrótce opisujemy te podejścia. Jeżeli chcą poznać Państwo więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu. Wyjaśnimy niuanse oraz wskażemy, jakie podejście będzie optymalne dla Państwa przedsiębiorstwa. Możemy również przesłać przykładowy raport z naszej wyceny, żeby pokazać, czego mogą Państwo oczekiwać po współpracy z nami.

Metoda rynkowa
Metoda rynkowa opiera się na określeniu wartości przedsiębiorstwa w odniesieniu do rynkowych wartości spółek publicznych oraz prywatnych transakcji sprzedaży spółek. Podejście polega w uproszczeniu na starannej analizie transakcji rynkowych (publicznych i prywatnych) i odpowiedniej selekcji porównywanych podmiotów przy uwzględnieniu ich wyników finansowych. Jest to tzw. metoda mnożnikowa, która określa wartość przedsiębiorstwa na podstawie wartości mnożników dla spółek porównywalnych a następnie zastosowaniu tych mnożników do odpowiednich danych finansowych wycenianego podmiotu oraz zastosowaniu odpowiednich korekt. Stosowane w podejściu rynkowych metody to metoda mnożników porównywalnych spółek publicznych oraz metoda mnożników porównywalnych transakcji rynkowych, czyli transakcji sprzedaży podmiotów, które nie były notowane na żadnej giełdzie. Podsumowując, podejście rynkowe polega na analizie starannie wybranych transakcji sprzedaży podobnych podmiotów publicznych notowanych na giełdach oraz transakcji sprzedaży podmiotów prywatnych, nienotowanych na giełdzie. Następnie na wyborze odpowiednich wskaźników (jak EV/EBITDA, EV/Przychody, EV/EBIT) oraz zastosowaniu korekt. Koszt wyceny obejmuje również dostęp do specjalistycznych, międzynarodowych baz danych, skąd pobieramy wskaźniki do wyceny rynkowej. W cenie zlecenia zapewniamy pozyskanie niezbędnych danych do przeprowadzenia wyceny:
- prognozy makroekonomiczne,
- kursy akcji,
- historyczne i szacunkowe wyniki finansowe spółek porównywalnych,
- szacunki kosztu ryzyka,
- dane transakcji kupna/sprzedaży spółek porównywalnych z branżowych baz danych i serwisów informacyjnych.

Podejście dochodowe, czyli metoda Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (ang. Discounted Cash Flow method – DCF)
Metoda dochodowa opiera się na określeniu wartości przedsiębiorstwa na podstawie wartości przyszłych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Do jej przygotowania niezbędna jest kilkuletnia projekcja finansowa przedsiębiorstwa ukazujące przyszłe wyniki finansowe oraz w szczególności, przepływy pieniężne. Metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych polega na zaprognozowaniu wartości wolnych przepływów pieniężnych przysługujących właścicielom kapitału oraz zdyskontowaniu ich adekwatnym dla ryzyka kosztem kapitału. Koszt kapitału własnego wykonuje się zazwyczaj w oparciu o model CAPM (Capital Asset Pricing Model). Ponieważ prognoza jest ograniczona w czasie, dyskontowaniu na dzień wyceny podlegają wolne przepływy pieniężne w okresie projekcji oraz wartość rezydualna przedsiębiorstwa, czyli wartość na zakończenie okresu prognozy.

Dla naszych klientów przygotowujemy odpowiednie modele finansowe, a także wspieramy Zarząd i właścicieli w przygotowaniu średnio i długoterminowych prognoz finansowych. Organizujemy warsztaty z Zarządem w celu skwantyfikowania celów i zamierzeń biznesowych, które pomagamy przełożyć na wyniki finansowe. Na podstawie danych i założeń biznesowych oraz spotkań i dyskusji powstaje prognoza Spółki, która jest podstawą wyceny metodą dochodową.

Metoda skorygowanych aktywów netto
Metoda skorygowanych aktywów netto określa wartość przedsiębiorstwa na podstawie rynkowej wartości aktywów i zobowiązań przedsiębiorstwa. Wadą tej metody wyceny jest to, iż wiele bilansów przedsiębiorstw nie na swoich aktywach kluczowych aktywów takich jak np. wewnętrznie rozwinięte produkty lub usługi. Ponadto metoda skorygowanych aktywów netto nie uwzględnia przepływów związanych z przedsiębiorstwem oraz nie odnosi się do cen podobnych aktywów na rynku.

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates