RSQ Associates

Finansowanie obrotowe - jak określić zapotrzebowanie przedsiębiorstwa?

Finansowanie obrotowe to środki pieniężne, które firmy angażują na bieżąco aby pokryć codzienne wydatki. Jest to ważny wskaźnik kondycji finansowej firmy, który działa jako „poduszka” i pozwala firmie rozwijać się. Finansowanie obrotowe to środki pieniężne przeznaczona na finansowanie codziennych operacji spółki. Finansowanie obrotowe nie jest wykorzystywane do kupowania długoterminowych aktywów lub inwestycji, a zamiast tego są wykorzystywane jest na pokrycie krótkoterminowych zobowiązań, wynagrodzeń itp. Finansowanie obrotowe jest szczególnie istotne dla firm, które mają wysoką sezonowość lub cykliczną sprzedaży i muszą zazwyczaj polegać na finansowaniu aby wesprzeć płynność firmy w okresach o obniżonej aktywności biznesowej.

Jak poprawić płynność?

Środki pieniężne, które firma musi posiadać na potrzeby bieżącej działalności różnią się pomiędzy branżami – ich poziom uzależniony jest od czasu potrzebnego firmie na opłacenie dostawców, ilości posiadanych zapasów oraz czas potrzebnego na zebranie gotówki od klientów. Aby pokryć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy konieczne jest określenie zapotrzebowania. Wykorzystuje się do tego prostą kalkulację, która prognozuje poziom kapitału obrotowego i lub innych wydatków w trakcie najbliższych miesięcy lub lat. Posiadając wiedzę dotyczącą poziomu zapotrzebowania na kapitał obrotowy kolejny etapem jest dobranie odpowiednich narzędzi, które pozwolą pokryć zapotrzebowanie na kapitał obrotowy oraz będą dostępne dla firmy, biorąc pod uwagę jest aktualną oraz prognozowaną sytuację finansową.

Jaki rodzaj finansowania obrotowego wybrać?

Istnieje wiele sposobów i źródeł sfinansowania kapitału obrotowego. Finansowanie obrotowe musi być elastyczne i dopasowane do przepływów i zapotrzebowania firmy. Poniżej opisane zostały główne źródła finansowania obrotowego firmy


Kredyty obrotowe / kredyty w rachunku bieżącym / kredyty odnawialne
Kredyty obrotowe są zwykle udzielane na krótki (do roku) lub średni (do kilku lat) termin.Ich celem jest zwiększenie poziomu gotówki w biznesie, aby wykorzystać nowe możliwości rozwoju firmy. Wielkość kredytu obrotowego, który przedsiębiorca można uzyskać, zależy od wielu aspektów, w tym w dużej mierze profilu działalności firmy. Kredyty obrotowe są zazwyczaj zabezpieczone i będą wymagać użycia aktywów jako zabezpieczenia, a więc kwota kredytu dostępna dla firmy będzie ograniczona poziomem aktywów dostępnych do zabezpieczenia.


Faktoring
Faktoring jest powszechnym sposobem finansowania dla firm, które oferują swoim klientom limity kredytowe. Faktoring czyli finansowanie faktur polega na otrzymaniu przez firmę finansowania, które zabezpieczone jest płatnościami należnymi dla firmy (jej należnościami od klientów). Zwykle firma otrzymuje od 70 – 90% wartości faktur przedstawionych do sfinansowania podmiotu udzielającego faktoringu. Poziom faktoringu oraz jego koszt uzależniony jest w dużej mierze od wiarygodności klientów firmy. Faktoring jest dobrym sposobem na odblokowanie kapitału obrotowego w krótkim okresie, jednakże poziom środków pieniężnych, które otrzyma firma jest (z definicji) ograniczony przez wartość należności firmy określoną na podstawie faktur wystawionych dla jej klientów. Jeśli firma potrzebuje zaangażować znacznie większa ilość pieniędzy na poprawę płynności i budowę kapitału obrotowego to faktoring nie będzie najlepszym źródłem finansowania obrotowego.


Faktoring odwrotny
Faktoring odwrotny to forma finansowania zakupów firmy, w której dostawca np. materiałów otrzymuje pieniądze od faktora (dostarczyciela finansowania) za dostarczony towar / usługę. Faktoring odwrotny pozwala instytucji finansującej mieć nadzór na sposobem przeznaczenia środków, które otrzymuje przedsiębiorca na sfinansowanie kapitału obrotowego.


Refinansowanie aktywów
W sytuacji gdy firma nie może uzyskać wystarczającego finansowania obrotowego poprzez niezabezpieczoną formy finansowania można dokonać refinansowania aktywów czyli wykorzystać aktywa firmy do pozyskania finansowania zabezpieczonego. Refinansowanie środków opiera się na aktywach w przedsiębiorstwie i podobnie jak w przypadku faktoringu, kwota, którą firma może pożyczyć zależeć będzie od wartości aktywów użytych do zabezpieczenia finansowania.


Finansowanie VAT
Jest to forma kredytu obrotowego udzielana firmie na potrzeby związane z płatnością podatku VAT. Stosowana jest w sytuacji gdy firma ponosi wysokie wydatki z tytułu podatku VAT (np. płatności dotyczące nakładów inwestycyjnych), które zostaną zwrócone firmie przez urząd skarbowy.

Wesprzemy Państwa w przygotowaniu następujących narzędzi w ramach pozyskania finansowania obrotowego dla firm

Skontaktuj się

Robert Nowak
Partner RSQ Associates

Wybrane projekty związane z pozyskaniem finansowania obrotowego dla firm